info@euroelite.bg +359 879 60 92 06

Методология на езиковото обучение

Таблицата на Успеха“ с помощта, на която да разберете подробно нашата методология на езиковото обучение, което предлагаме.

Възраст Ниво Ниво според Европейската езикова рамка Езикови умения
Предучилищна възраст Junior Детето Ви се запознава с песни и детски стихчета, опростени версии на популярни приказки. Общува с прости думи и изрази на познати теми, като например мястото, където живее, или хората, които познава. Запознава се с азбуката.
1-ви клас Primary-1 A 1-1/A/ Детето Ви разбира познати думи и основни изрази свързани със самото него, семейството му и конкретното му обкръжение когато се говори бавно и ясно. Запознава се с азбуката и се учи да чете. Разбира познати имена, думи и прости изречения. Започва да се учи да пише. Попълва формуляр с лични данни, формулира кратко съобщение.
2-ри клас Primary-2 A 1-1/B/ Детето Ви разбира често употребявани изрази свързани с непосредственото му обкръжени. Схваща основната идея в кратки и ясни послания. Използва определен набор от изрази и изречения, за да формулира кратки съобщения.
3-ти клас Primary-3 A 1-1/C/ Детето Ви разбира основните идеи във всекидневната реч по познати теми и се справя  с ежедневни ситуации. Разбира текстове, които съдържат основно всекидневна лексика. Изразява пожелания, чувства и събития в писмен текст.
4-ти клас Primary-4 A 1-1 /D/ Детето Ви разбира изрази и често употребявана лексика, свързана с всекидневието, като например лична или семейна информация, училище, пазаруване и др. Може да опише мястото,където живее и хората,които познава.
5-ти клас Secondary-1 A 1-1 Вие разбирате познати думи и основни изрази свързани с конкретното Ви обкръжение, когато се говори бавно и ясно. Разбирате познати имена, думи и прости изречения. Общувате с прости изрази на познати теми. Формулирате кратко съобщение, като например позравление на пощенска картичка, или попълвате формуляр с лични данни.
6-ти клас Secondary-2 A 1-2 Вие разбирате често употребявана лексика, свързана с всекидневието, като например лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа. Схващате основната идея в кратки и ясни послания и съобщения. Разбирате кратки текстове и откривате специфична, но предсказуема информация в тях. Използвате определен набор от изрази и изречения, за да опишете накратко хора, ситуации и събития.
7-ти клас / Възрастни Secondary-3
Adults – 2
A 2 Вие разбирате основната информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио и телевизионни предавания с нормална скорост на говорене и стандартно произношение. Разбирате конкретна информация от различни по вид радио и телевизионни предавания по актуални въпроси. Разбирате основна информация от различни по речев жанр и функционален стил текстове на стандартен език. Водите кратък разговор в ежедневна ситуация за преживявания и събития от миналото и настоящето. Изказвате свои намерения и идеи за бъдещето. Изразявате желание да получите информация, предмети или услуги. Използвате прости езикови средства, произношението и интонацията Ви се доближават до основните чуждоезикови модели. Прилагате компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми.
8-ти клас / Възрастни Secondary-4
Adults – 3
B 1 Вие разбирате основната информация в изказвания с нормална скорост на говорене и стандартен език. Разбирате в подробности разговори или изказвания от всекидневната реч, както и конкретна информация от различни научнопопулярни и публицистични радио и телевизионни предавания. Разбирате в подробности различни по речев жанр и фунционален стил текстове с позната тематика, като извличате проблеми, становища и аргументи. Водите разговор на познати теми, като коментирате факти, изказвате мнения и чувства. Обсъждате съвместна дейност. Изразявате съгласие/несъгласие със становището на събеседниците. Изразявате желание да получите информация, предмети или услуги, като аргументирате предпочитанията си. Съобразявате речта си с комуникативната ситуация и използвате подходящи езикови средства, произношение и интонация. Съставяте свързан текст на теми, които са Ви познати или от личен интерес. Построявате логически изложението си с правопис и пунктуация, които съответстват на основните чуждоезикови норми.
9-ти клас / Възрастни Secondary-5
Adults – 4
B 2-1 Вие разбирате основната информация в изказвания, разговори и дебати, дори когато скоростта на говорене е сравнително висока. Разбирате конкретна информация и от специализирани или художествени текстове. Разбирате в подробности лични и официални писма, научнопопулярни и специализирани текстове и статии от вестници и списания. Участвате в разговор или дискусия, като излагате и защитавате становището си. Изслушвате и разбирате това на другите и изразявате отношението си към него. Използвате стандартен език и подходящи за комуникативната ситуация поведение, произношение и интонация, при необходимост прилагате компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Пишете лични, читателски и официални писма. Съставяте стандартен автобиографичен текст. Пишете кратко съчинение, в което изразявате и аргументирате лично мнение. Използвате езикови средства, съобразени с основните изисквания за писмено общуване, с графично оформление, правопис и пунктуация, които съответстват на нормите на чуждия език.
10-ти клас / Възрастни CC-1
FCE
B 2-2 Вие разбирате продължителна реч и лекции и проследявате дори сложни аргументи на сравнително познати теми. Разбирате голяма част от телевизионни новини и предавания, които отразяват актуални събития. Разбирате филми, в които речта е на общоприетата езикова норма. Четете статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбирате съвременна литературна проза. Общувате с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участвате в дискусии на позната тема, като пояснявате и аргументирате мнението си. Давате ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните Ви интереси. Разяснявате гледната си точка по даден въпрос, като посочвате предимствата и недостатъците на различните мнения. Съставяте подробен текст по широк кръг теми, свързани с Вашите интереси. Посочвате аргументи в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставяте писмо, като подчертавате значението на личния Ви опит.
11-ти клас / Възрастни CC-2
CAE
C 1 Вие разбирате продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбирате телевизионни предавания и филми без особени усилия. Разбирате дълги и сложни фактологични и литературни текстове, като оценявяте различията в стиловете. Разбирате специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато са извън Вашата област. Изразявате се гладко и непринудено без особено затруднение. Използвате езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Формулирате точно идеи и мнения и умело общувате със събеседниците. Изразявате ясно мнението си по сложни теми, като анализирате отделни точки и завършвате с подходящо заключение. Разсъждавате по сложни теми в писмо, есе или доклад, като акцентирате върху съществените факти. Подбирате подходящ стил за евентуалния читател.
12-ти клас / Възрастни CC-3
CPE
C 2 Вие нямате затруднения в разбирането на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис. Дори когато е с естествено темпо, при условие че разполагате с известно време да свикнете с акцента. Четете с лекота повечето писмени форми, включително абстрактни и сложни в структурно или езиково отношение текстове. Това включва наръчници, специализирани статии и литературни творби. Без усилие участвате в разговор или дискусия на различни теми. Добре познавате идиоматични и разговорни изрази. Изразявате се гладко и предавате точно и най-леките смислови оттенъци. Правите ясно и точно описание и се аргументирате в подходящ за контекста стил. Като следвате логиката на разговора, което помага на събеседника Ви да долови и запомни акцентите. Съставяте ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставяте сложно писмо, доклад или статия.
За повече информация относно нашата методология на езиковото обучение, се свържете с нас тук или се запишете посредством онлайн формата ни!